Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Zapytanie ofertowe

 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 tel. 095- 74 62 348, fax 095- 74 62 348, ogłasza zapytanie ofertowe na : 

WYKONANIE OKRESOWYCH ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH  BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHW ZASOBACH WŁASNYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ BARLINECKIE TBS Sp.  z o.o.

 Przedmiotem zamówienia jest:  wykonanie zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730 z późn. zmianami) kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i niemieszkalnych własnych i zarządzanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o. Uszczegółowienie zakresu przeglądów budynków mieszkalnych zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U 1999, Nr 74 poz. 836 z późn. zmianami).                                                                                                                                                                                          

2. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest p.Szymon Kowalczyk telefon - (95) 74 62 348 wew. 22

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej   www.btbs.barlinek.pl. oraz można pobrać ją w BTBS Spółka z o.o. ul. Szpitalna 4 w Barlinku pokój nr 2.

4.  Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2020r.

5.  Kryteria wyboru ofert - 100 % cena.

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w pkt. VI i VII  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w  Barlineckim Towarzystwie Budownictwa
    Społecznego Spółka z o. o. ul. Szpitalna 4 - sekretariat.

10. Termin składania ofert upływa 02.09.2021r. o godz. 10.00

11. Otwarcie ofert nastąpi 02.09.2021r. o godz. 10.30 w  Barlineckim Towarzystwie Budownictwa
     Społecznego Spółka z o. o. Barlinek ul Szpitalna 4, w Sali konferencyjnej

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa z dniem 30 września 2021 roku.

Ogłoszono na tablicy ogłoszeń w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 oraz  na stronie internetowej www.btbs.barlinek.pl od 23.08.2021r.do 02.09.2021r.

Opracował:
Szymon Kowalczyk
Barlinek 23 sierpnia 2021r.

Prezes
Barlineckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
Spółka z o. o.
Elżbieta  Walczyńska

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula informacyjna do umowy (1) (1).docx)Klauzula informacyjna do umowy[ ]20 Kb08/23/21 09:12
Pobierz plik (protokol_kontroli_stanu_technicznego_budynku.docx)Protokół kontroli stanu technicznego budynku[ ]32 Kb08/23/21 09:12
Pobierz plik (SIWZ - przeglądy budynków 2021.docx)SIWZ - przeglądy budynków 2021[ ]82 Kb08/23/21 09:12
Pobierz plik (wykaz budynków.docx)Wykaz budynków[ ]53 Kb08/23/21 09:13
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - przeglądy budynków 2021.doc)Zapytanie ofertowe - przeglądy budynków 2021[ ]40 Kb08/23/21 09:13