Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Remont pieców kaflowych w budynkach administrowanych przez BTBS Spółka z o.o. w Barlinku.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU O CENĘ 

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 tel. 095- 74 62 348, fax 095- 74 62 348,

OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ NA:

Remont pieców kaflowych w budynkach administrowanych przez BTBS Spółka z o.o. w Barlinku.

 

Przedmiot zamówienia stanowią roboty w zakresie: 

  • Przestawienia pieców kaflowych
  • Budowy pieców kaflowych
  • Budowy trzonów kuchennych.              

Uprawnieni do kontaktu z oferentami są:

1. Szymon Kowalczyk – insp. ds. budownictwa

2. Edward Hołowczak – kierownik BTBS Sp. z o.o. 

telefon - (95)7462348.wewn. 22

Dokumentacja dotycząca zamówienia udostępniona jest na stronie www.btbs.barlinek.pl.

Termin realizacji zamówienia –  nie później niż 30.09.2021r.

Kryteria wyboru ofert - 100 % cena.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy przedstawią:

- wypełniony formularz ofertowy,

- potwierdzony projekt umowy dotyczącej zamówienia

- podpisane oświadczenie

- dowód wpłacenia /wniesienia / wadium,

- udzielą gwarancji za wykonane zamówienie minimum 5 lat

Wadium w wysokości 600,00 zł  należy wnosić na konto GBS Barlinek nr  5183 5500 0900 0001 4320 0000 74 najpóźniej do dnia 22.03.2021r. godz. 9 00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w  Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Szpitalna 4 - sekretariat.
Termin składania ofert upływa 22.03.2021r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi  22.03.2021r. o godz. 10.30 w  Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. Barlinek ul Szpitalna 4, pokój nr 2.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa z dniem 22 kwietnia 2021 roku.

Ogłoszono na stronie internetowej www.btbs.barlinek.pl.

 

Prezes
Barlineckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Elżbieta  Walczyńska

Załączniki:
Pobierz plik (Druk oferty 2021.doc)Druk oferty 2021[ ]37 Kb02/25/21 10:38
Pobierz plik (Oświadczenie oferenta 2021.doc)Oświadczenie oferenta 2021[ ]34 Kb02/25/21 10:38
Pobierz plik (Projekt umowy piece 2021r..doc)Projekt umowy piece 2021r.[ ]74 Kb02/25/21 10:38
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna piece 2021.doc)Specyfikacja techniczna piece 2021[ ]70 Kb02/25/21 10:38
Pobierz plik (Zapytanie o cenę - piece 2021r..doc)Zapytanie o cenę - piece 2021r.[ ]38 Kb02/25/21 10:38