Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH W ZASOBACH WŁASNYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ BARLINECKIE TBS Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 tel. 095- 74 62 348, fax 095- 74 62 348, ogłasza zapytanie ofertowe na :

WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
W ZASOBACH WŁASNYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ BARLINECKIE TBS Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.  z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami) kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i niemieszkalnych własnych i zarządzanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o. Uszczegółowienie zakresu przeglądów budynków mieszkalnych zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U 1999, Nr 74 poz. 836 z późn. zmianami).

 

2. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są:
a) Edward Hołowczak
b) Szymon Kowalczyk
telefon - (95) 74 62 348
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.bip.barlinek.pl. oraz można pobrać ją w BTBS Spółka z o.o. ul. Szpitalna 4 w Barlinku pokój nr 7.
4. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2018r.
5. Kryteria wyboru ofert - 100 % cena.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt. VI i VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Spółka z o. o. ul. Szpitalna 4 - sekretariat.
10. Termin składania ofert upływa 21.05.2018r. o godz. 10.00
11. Otwarcie ofert nastąpi 21.05.2018r. o godz. 10.30 w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Spółka z o. o. Barlinek ul Szpitalna 4, pokój nr 7
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa z dniem 21 czerwca 2018 roku.

Ogłoszono na tablicy ogłoszeń w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 oraz na stronie internetowej www.bip.barlinek.pl od 07.05.2018r.do 21.05.2018r.

Opracował:

Szymon Kowalczyk

Barlinek dnia kwiecień 2018r.

Prezes
Barlineckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
Spółka z o. o.

Elżbieta Walczyńska

Załączniki:
Pobierz plik (protokol_kontroli_stanu_technicznego_budynku.docx)Protokół kontroli stanu technicznego budynku[ ]32 Kb05/07/18 10:25
Pobierz plik (SIWZ - przeglądy budynków.docx)SIWZ - przeglądy budynków[ ]102 Kb05/07/18 10:25
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - przeglądy budynków.doc)Zapytanie ofertowe - przeglądy budynków[ ]39 Kb05/07/18 10:26