Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Wykonanie robót okołobudowlanych - Barlinek

Wykonanie robót okołobudowlanych - Barlinek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Przemysłowa 6 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie:

1.Wykonanie nowej nawierzchni dojść do 4 klatek schodowych w zakresie:
•Demontaż podbudowy betonowej na głębokość ok. 30cm,
•Demontaż płytek chodnikowych o wymiarach 0,5m x 0,5m
•Wykonanie kompletnej podbudowy pod ułożenie kostki,
•Ułożenie kostki typu polbruk na całej szerokości i długości dojścia, ze spadkiem w kierunku drogi w obrzeżu trawnikowym.
Uwaga: ½ szerokości dojścia wykonać ze spadkiem 3cm nad nawierzchnią drogi jako podjazd dla wózków.
•Wywóz gruzu na wysypisko.
2.Ułożenie nowej opaski betonowej wokół budynku w zakresie:
•Demontaż istniejącej opaski betonowej,
•Mechaniczne zagęszczenie gruntu przy budynku na całym obwodzie,
•Naprawa studzienek okiennych,
•Wykonanie kompletnej podbudowy pod płytki betonowe,
•Ułożenie płytek wibroprasowanych o wymiarach 0,5m x 0,5m wraz z obrzeżem trawnikowym.
Uwaga: Opaska (górna powierzchnia) powinna znajdować się na wysokości 5cm nad górą krawężnika przy drodze. Po wykonaniu opaski teren ukształtować ze spadkiem w kierunku drogi (łącznie z uzupełnieniem ziemi i trawnika),
•Wywóz gruzu na wysypisko
3.Podbicie betonem ściany frontowej wiatrołapu.
4.Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie stalowych elementów konstrukcyjnych wiatrołapów.
5.Montaż systemowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych- 4 sztuki.
Pominięcie jakiejkolwiek czynności i materiału (nie wycenionej w kosztorysie ofertowym, a niezbędnej do wykonania), nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkową zapłatę.
Oferty należy składać na załączonych drukach w terminie do dnia 10.05.2013r. do godz. 10:00 w sekretariacie firmy przy ul. Szpitalnej 4. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektu i wykonać obmiar we własnym zakresie. Będą rozpatrywane również oferty cząstkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania uzasadnienia.
W przypadku jakichkolwiek uwag lub niejasności prosimy o kontakt z Panem Edwardem Hołowczakiem tel. pod nr 95-7462-348.

Oferta powinna zawierać:
1.Załącznik nr 1- wypełniony druk oferty,
2.Załącznik nr 2- podpisane oświadczenie oferenta

files/Zacznik_do_oferty.pdf