Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 

W BARLINECKIM TOWARZYSTWIE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

 

 

.

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o zwanym dalej BTBS Barlinek, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
 3. Celem stosowania, prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się w budynkach BTBS Barlinek i obszarze przyległym.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym:
  a) budynek BTBS Barlinek przy ul. Szpitalnej 4, korytarze, wejścia

b) parking, plac przed i za budynkiem BTBS Barlinek

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 3. System monitoringu wizyjnego w BTBS Barlinek składa się z:
  a) kamer rejestrujących zdarzenia;
  b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  c) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń;

d) oprogramowania dostępowego.

 1. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 3. Przy głównych wjazdach, wejściach umieszcza się tabliczki informacyjne zawierające dodatkowo klauzulę informacyjną.
 4. Rejestratory wraz z monitorami znajdują się w pomieszczeniach technicznych BTBS Barlinek przy ul. Szpitalnej 4, serwerownia

       13.  Podgląd obrazu z monitoringu znajduje się w pomieszczeniach technicznych BTBS Barlinek przy ul. Szpitalnej 4

 1. Dostęp do obrazu monitoringu mają upoważnieni pracownicy BTBS Barlinek oraz pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia, pracownicy serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 2. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy BTBS Barlinek oraz obsługa serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 3. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze itp. na ich wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszać prawa i wolności osób trzecich.
 4. Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie do 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy ze względu na technikę wykonywanych zapisów.
 5. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do BTBS Barlinek z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w BTBS Barlinek ul. Szpitalna 4 w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 7. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, przybliżony czas zdarzenia oraz sygnaturę, oznaczenie zgłoszonego uprawnionym organom zdarzenia.
 8. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu ze względu na synchronizację czasu.
 9. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w BTBS Barlinek sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych;

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię.

 1. Kopia przechowywana jest w sekretariacie w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych;

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię;

f) podpis osoby, która sporządziła kopię;

g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

 1. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, organom. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji, organów przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez BTBS Barlinek.
 3. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez tabliczki informacyjne i udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej oraz w siedzibie BTBS Barlinek.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin monitoringu BTBS.pdf)REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO[ ]69 Kb06/19/20 12:42