bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie, budynek mieszkalny wielorodzinny „A”, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada - II etap

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Znak sprawy 10/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo

zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZETARG OGRANICZONY

Na usługę

„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny „A”, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej zamawiającego:

www.btbs.barlinek.pl

pobierz pełen dokument

---------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

1. Bud_A_sekcja_cde_CO__przedmiar.pdf

2. Bud_A_sekcja_cde_Inst_El_-_przedmiar.pdf

3. Bud_A_SEKCJA_CDE_ROB_Bud_-_przedmiar.pdf

4. Bud_A_sekcja_CDE_wewn_WK_-_przedmiar.pdf

5. DROGI.pdf

6. Drogi_park_i_niwel_-_przedmiar.pdf

7. INSTALACJE_ZEWNETRZNE.pdf

8. OSWIETLENIE_TERENU.pdf

9. Oswietlenie_terenu_sekcja_cde_-_przedmiar.pdf

10. PROJEKT_ARCHITEKTURA.PDF

11. PROJEKT_INST_C_O_.PDF

12. PROJEKT_INST_ELEKTRYCZNE.PDF

13. PROJEKT_INST_WOD_-KAN_.PDF

14. PROJEKT_KOLORYSTYKA.PDF

15. PROJEKT_KONSTRUKCJA.pdf

16. SIWZ.pdf

17. ST_IE.PDF

18. ST_IS.PDF

19. ST_RB.PDF

20. ZAGOSPODAROWANIE.pdf

21. Zewnetrzna_inst_Wod_Kan_-_przedmiar.pdf

22. ZIELEN.pdf

23. Zielen_-_przedmiar.pdf

Informacja o wyborze: Pobierz 

Ogłoszenie nr 203448-2013 z dnia 2013-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Barlinek
Usługę w zakresie pełnieni funkcji nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny /A/, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym...
Termin składania ofert: 2013-06-03

Barlinek: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada..
Numer ogłoszenia: 272220 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203448 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462348, faks 095 7462348.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Barlineckie TBS.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługę w zakresie pełnieni funkcji nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny /A/, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami /przy robotach budowlanych polegających budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego /A/ segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót objętych sprawowaniem nadzoru inwestorskiego określają projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.15.20.00-9, 71.24.80.00-8, 71.52.00.00-9, 71.63.10.00-0, 71.63.13.00-3, 71.52.10.00-6, 79.99.40.00-8, 71.54.00.00-5.


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ASBUD Andrzej Surmacz z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 14/7; 66-400 Gorzów Wielkopolsk, ul. Jana Kilińskiego 17/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71254,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 88437,00
Oferta z najniższą ceną: 88437,00 / Oferta z najwyższą ceną: 174660,00
Waluta: PLN.

Pobierz dokument (data publikacji, 11.07.2013) PDF 

Opublikował: Michał Kasprzak
Publikacja dnia: 21.06.2013 16:35
Dokument oglądany razy: 1248
Podlega Ustawie