Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku.

  • Drukuj

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku działając w imieniu i na rzecz Gminy Barlinek zwraca się z prośbą o dostarczenie oferty cenowej w formie szczegółowego kosztorysu ofertowego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku.

Przed złożeniem ofert, bezwzględnie należy dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, zapoznać się z przedmiarem prac oraz porównać go z zakresem robót do wykonania. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy dla wyceny prac. Oferta winna obejmować wszystkie niezbędne dla prawidłowego wykonania robót czynności i koszty. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 5 lat.
Dokumentacja techniczna dotycząca zadania udostępniona jest w siedzibie Zamawiającego.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi należy składać na załączonych drukach w terminie do dnia 31.01.2018r. do godz. 1000 w sekretariacie firmy przy ul. Szpitalnej 4. Termin wykonania prac: do dnia 30.06.2018r.

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. O wyniku otwarcia ofert powiadomimy pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji prac, bez podania uzasadnienia, bądź zmiany zakresu robót.
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Szymon Kowalczyk, pok. nr 8 tel. 957462348 wew.37.

W załączeniu:
1. druk oferty.
2. przedmiar robót

 

Załączniki:
Pobierz plik (druk oferty.doc)Druk oferty.doc[ ]36 Kb01/16/18 09:47
Pobierz plik (Pochylnia przedmiar.pdf)Przedmiar pochylnia[ ]598 Kb01/16/18 13:11
Pobierz plik (Zapytanie o cenę - pochylnia - Przychodnia.doc)Zapytanie o cenę - pochylnia - Przychodnia.doc[ ]943 Kb01/16/18 09:47