bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. 1 Maja 15 w Barlinku
Administrowana przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 tel. 095- 74 62 348, fax 095- 74 62 348, działając
w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póżn.zmianami ), ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Termomodernizację budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15”

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Prace w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, remont pokrycia dachu papowego, budowa instalacji c.o. i cwu. oraz roboty ogólnobudowlane.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Opis pozycji Kod CPV – słownik główny
Roboty budowlane 45000000 -7
Roboty dekarskie 45261210-9
Roboty elewacyjne 45443000 -4
Roboty izolacyjne 45320000 -6
Roboty budowlane w zakresie stolarki okiennej 44220000 -8
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.30.00.00
Roboty malarskie 45.44.21.00

3. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są :
a) Edward Hołowczak
b) Marlena Spychała
telefon - (095)7462348
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.barlinek.pl. oraz można pobrać w BTBS Spółka z o.o. ul. Szpitalna 4 w Barlinku pokój nr 7.
5. Termin realizacji zamówienia – nie później niż 15.10.2014r.
6. Kryteria wyboru ofert - 100 % cena.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia t.j.:
a) wyciąg lub odpis odpowiednich dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności
gospodarczej zgodnie z przedmiotem zamówienia, określających status prawny firmy oraz
miejsce i datę rejestracji,
b) podpisane oświadczenie /załącznik nr 2/,
c) potwierdzenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
d) potwierdzenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
e) informacja o firmie (stanie zatrudnienia i wyposażenie zakładu w urządzenia techniczne i narzędzia
niezbędne do wykonywania zamówienia), zgodnie z załącznikiem nr 3.
f) stwierdzenie przygotowania zawodowego ( kserokopie uprawnień budowlanych),
g) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby która będzie
kierowała bezpośrednio realizacją zamówienia,
h) informacja o najważniejszych zrealizowanych tożsamych zamówieniach z określeniem lokalizacji
i wartości poszczególnych robót oraz czasu ich realizacji wg załącznika nr 4 z poświadczeniem o
dobrym i terminowym ich wykonaniu, nie mniej niż 3 w zakresie wykonania dachów budynków
krytych papą termozgrzewalną – referencje,
i) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
Prawa zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków,
j) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia,
k) dowód wpłacenia /wniesienia / wadium,
ł) kosztorys ofertowy dla zadania

10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania do dnia 15 maja 2014 roku do godz. 9.00. Wadium powinno być na koncie Zamawiającego.

a) „Termomodernizację budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15”,w kwocie 5000,00 zł.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Spółka z o. o. ul. Szpitalna 4 - sekretariat.
12. Termin składania ofert upływa 15.05.2014 r. o godz. 10.00
13. Otwarcie ofert nastąpi 15.05. 2014 r. o godz. 10.30 w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Spółka z o. o. Barlinek ul Szpitalna 4, pokój nr 7
14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa z dniem 15 czerwca 2014 roku.
15. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia 30.04.2014 nr 146616-2014
Ogłoszono na tablicy ogłoszeń w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 oraz na stronie internetowej bip.barlinek.pl od 30.04.2014r ÷ 15.05.2014r.

Załączniki:

1. SIWZ 1 Maja 15 - TBS Barlinek + zał. od 1 do 7

2. Zał. 8 PB-architektura

3. Zał. 9 PB -branża sanitarna

4. Zał. 10 Przedmiar-Maja15 - Roboty budowlane

5. Zał. 11 Przedmiar- Maja 15 c.o.

6. Zał. 12 Przedmiar-Maja 15 ccw

7. Zał. 10 Przedmiar-Maja15 - Roboty budowlane - zmiana 07.05.2014r.

8. Zał. 11 Przedmiar- Maja 15 c.o. - zmiana 07.05.2014r.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 30.04.2014 11:50
Dokument oglądany razy: 1508
Podlega Ustawie