bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŚW. BONIFACEGO 1 W BARLINKU

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJĄCA REMONT DACHU Z DOCIEPLENIEM, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ ŚCIAN PODZIEMIA I WYMIANĘ INSTALACJI GAZOWEJ PRZY UL. ŚW. BONIFACEGO 1 W BARLINKU.

I. Zamawiający
Wspólnota Mieszkaniowa Św. Bonifacego 1 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmująca remont dachu z dociepleniem, docieplenie ścian zewnętrznych, izolację p.wilgociową ścian podziemia i wymianę instalacji gazowej przy ul. Św. Bonifacego 1 w Barlinku.
Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./
Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia remontowego realizowanego w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”.

II. Informacje o przedmiocie zadania.
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego 1” wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

1. WYMAGANIA MATERIAŁOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.
TYNK SILIKONOWY - BARWIONY
• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu >0.1 N
• Systemowa siatka zbrojąca > 145g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2
• Gęstość objętościowa tynku silikonowego 1.9 g/cm2.
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
• Odporność na uderzenia >5J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24h < 1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Klasyfikacja ogniowa-nie rozprzestrzeniająca ognia.
• Odporność na erozję biologiczną.
• Dopuszcza się w wykonawstwie wszystkie rozwiązania systemowe spełniające powyższe warunki.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ
• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu > 0.1 N.
• Systemowa siatka zbrojąca > 145 g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2.
• Tynk mineralny o odporności na występowanie rys skurczowych-brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr. 5mm.
• Odporność na uderzenia >2J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24 h<1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.
• Klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzeniająca ognia.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW POKRYCIA PAPOWEGO
Na pokrycie dachu należy zastosować papy polimerobitumiczne modyfikowane SBS. Oparta na asfalcie modyfikowanym – mieszanka asfaltu z wypełniaczem i dodatkiem modyfikowanym syntetycznie styren-butadien-styren ( SBS).
W zależności od procentowej zawartości SBS w mieszance, uzyskuje się papy zachowujące swoje właściwości w niskich temperaturach. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Dlatego uzyskują kilkukrotnie dłuższa gwarancję. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze nawet -25°C).
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
• papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe
• gramatura osnowy – 250g/m2
• grubość – 5,2 + 0,2
- Papa modyfikowana SBS, podkładowa o grubości 4 mm.
Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartość asfaltu modyfikowanego SBS bez wypełniaczy wynosi 3000 g/m2, siły zrywające 1600/1400 N, wydłużenie 10/10 %, stabilność wymiarów 0,0 %, giętkość - brak rys i pęknięć w temp. - 20 *C,
• roztwór asfaltowy wg normy PN-74/B-24622
• izokliny wykonane ze styropianu oklejonego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10*10 cm
• blacha stalowa ocynkowana wg normy PN-61/-10245 ,Pn-73/H-92122 ,blacha płaska gr. 0,55mmobustronnie ocynkowana
• płyty styropianowe laminowane papą asfaltowa na welonie z włókien sztucznych, płyty laminowane jednostronnie.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych.
WYMAGANIA OGÓLNE DLA PODŁOŻY PAPOWYCH
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

2. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT.
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.
• Wykonanie rusztowań ramowych przyścienne do 10 m
• Wykonanie daszków ochronnych wolno stojących o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokrytych płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściem do budynku i sklepu od strony ulicy św. Bonifacego
• Rozbiórka rur przedłużających przewody kominowe na dachu przed robotami murarskimi kominów.
• Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
• Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dotyczy parapetów okiennych zewnętrznych.
• Skucie występu (rolki) wykonanej z cegły występującej nad stolarką okienną piwniczną od strony podwórza.
• Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dotyczy słupka przy szczycie budynku.
• Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - dotyczy zasypania otworu po rozebranym fundamencie słupka ziemią pochodzącą z korytowania pod opaskę budynku - ściany szczytowej.
• Wykucie z muru podokienników drewnianych.
• Wymiana lub uzupełnienie krat prostych /demontaż krat prostych i po dociepleniu ościeży ponowne ich założenie/.
• Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm (dotyczy wycięcia prętów stalowych przy stolarce okiennej piwnicznej).

2.2. ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE I MALARSKIE.
• Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
• Domurowanie kominów do wysokości 1,10m, tj. od starego pokrycia dachu do nowej czapki kominowej.
• Wykonanie czapek kominowych.
• Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim.
• Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich - dotyczy kominów.
• Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 cegły, nadmurowanie murków ogniowych o 13 cm ze względu docieplenie dachu przybudówki.

2.3. ROBOTY CIESIELSKO –DEKARSKIE, IZOLACYJNE I IMPREGNACYJNE.
• Rozebranie rynien z blachy.
• Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
• Rozbiórka pokrycia z dachówki
• Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm dotyczy dachu mansardowego i daszków lukarn / obmiar poz. 26
• Wykonanie Izolacji z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - dotyczy dachu mansardowego i daszków lukarn
• Wykonanie deskowania połaci dachowych z tarcicy nasyconej- dotyczy dachu mansardowego i daszków lukarn
• Pokrycie dachów papą zgrzewalną - podkładową - dach mansardowy i daszki lukarn
• Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną szerokości - dach mansardowy i daszki lukarn
• Montaż belek drewnianych na krawędziach dachu krytego papą na płytach pw 11a pod umocowanie obróbek blacharskich i haków rynnowych
• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej na wierzchu konstrukcji - dotyczy dachu zasadniczego papowego.
• Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do podłoża.
• Pokrycie dachów papą zgrzewalną SBS- podkładową - dach zasadniczy.
• Pokrycie dachów o papą zgrzewalną SBS - nawierzchniową - dach zasadniczy.
• Demontaż i montaż zdemontowanego wyłazu dachowego o wymiarach 0,55 x 0,70 z obrobieniem powierzchni pionowych pod wyłazem wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną o kolorze istniejącym.
• Montaż rynien dachowych półokrągłych - z blachy ocynkowanej
• Montaż rur spustowych półokrągłych - z blachy ocynkowanej
• wykonanie obróbek blacharskich - z blachy ocynkowanej.
• Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej - jako gąsiory małych lukarn, dużych lukarn i połączenia dachu płaskiego z dachem mansardowym.

2.4 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
• Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-ściany przewidziane do ocieplenia.
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża otworów.
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie.
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 4 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie.
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi izoperymetrycznymi o gr. 5 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie.
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie-ościeża
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 4 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie-ościeża / dotyczy ościeży okiennych małych lukarn/.
• Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równoważnym - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręcznie)
• Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
• Ochrona narożników wypukłych
• Ochrona narożników wypukłych - narożnik z kapinosem zamontowany nad cokołem budynku.
• Wykonanie spadków pod parapety
• Montaż podokienników kpl. z blachy alucynk o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
• Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - tynków .


2.5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
• Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
• Wymiana okna drewnianego na okno rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - dotyczy klatki schodowej.
• Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł - dotyczy podokiennika stolarki okiennej klatki schodowej.

2.6 ROBOTY ZEWNĘTRZNE I TRANSPORTOWE – DOTYCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN PIWNICZNYCH OD STRONY PODWÓRZA.
• Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem / od strony ulicy.
• Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III - dotyczy docieplenia ścian piwnicznych.
• Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
• Wykonanie - tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywanie ręcznie
• Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równorzędne - przyklejenie płyt styropianowych o grub. 10 cm (roboty wykonywane ręczne)
• Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
• Ochrona narożników wypukłych.
• Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równorzędne - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)
• Wykonanie Izolacji powłokowej bitumicznej pionowej - wykonanie na zimno z emulsji asfalt.-
• Wykonanie izolacji pionowej z folii kubełkowej
• Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
• Wywóz ziemi i gliny samochodami samowyładowczymi.
• Wykonanie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
• Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej - dotyczy ułożenia kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki przy ścianie frontowej.
• Wykonanie okładziny ściennej z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 6x25cm.
• Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ościeży stolarki okiennej piwnicznej.
• Spoinowanie ścian zaprawą cementowej, niebarwionej.
• Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek bez rozbierania skrzydeł
• Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek - dotyczy stolarki drzwiowej wejściowej do budynki
• Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu - daszek nad drugim wejściem do piwnicy.
• Ołacenie połaci dachowych daszku nad wejściem do piwnicy
• Pokrycie dachu nad wejściem do piwnicy blachodachówką powlekaną
• Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej.
• Wykonanie - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
• Obicie obrobionymi deskami grub. 25 mm z boku i od spodu konstrukcji drewnianej więźby daszku ganku wejściowego do piwnic budynku
• Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - dotyczy betonowej nakrywy naświetla okienka piwnicznego od strony ulicy.
• Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - dotyczy obudowy naświetla okienka piwnicznego od strony ulicy.
• Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie - dotyczy zaślepienia naświetla okienka piwnicznego od strony ulicy.
• Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
• Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm
• Wymiana szafki gazowej

2.7 WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ od przyłącza do przyborów (bez przyborów) z pionami i licznikami gazowymi na klatkach schodowych wg projektu i kosztorysu.

UWAGI KOŃCOWE
Dopuszcza się stosowanie wszystkich rozwiązań systemowych pod warunkiem spełnienia wymogów stawianym przez Inwestora materiałom.
Uwaga: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie system docieplenia, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.
Wykonawca wykona wymagane zabezpieczenie: wygrodzenia, daszki zabezpieczające i oznakowania terenu robót oraz poniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Zabezpieczenia muszą być odebrane przed rozpoczęciem robót w formie protokołu odbioru i fotografii przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Przedmiar robót załączono do niniejszego zapytania.
3. Termin realizacja zamówienia - 30.09.2014 r.
III. Warunki dokonywania rozliczeń.
1. Zamawiający dopuszcza zapłatę do 60% wartości wynagrodzenia, zgodnie z warunkami odbiorów częściowych.
2. Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury częściowe.
3. Strony ustalają, iż na fakturze VAT, będącej podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca szczegółowo określi zakres wykonanych robót, objętych tą fakturą VAT – zgodnie z wymogami Zamawiającego.
4. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.
6. Płatności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W razie realizacji zadania przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem.
7. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

IV. W zapytaniu o cenę mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Zapewnią wykonanie robót o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym, projektami budowlanymi i audytem energetycznym
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniają pracowników niezbędnych do wykonania zadania,(robotnicy, branżowi kierownicy robót, sprzęt)
4. złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Złożą opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 złotych (wraz z dowodem opłacenia polisy);
7. Złożą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszej specyfikacji, załączając kosztorys ofertowy zgodnie z kosztorysem ślepym i projektami po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów,

V. W niniejszym zamówieniu oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. Proponowana cena – ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę, jednak ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Wspólnota Mieszkaniowa.
VI. Opakowanie i znakowanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia oferty – na kopercie nie powinno być oznaczenia nazwy firmy Oferenta.
2. Do składanej oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt. VII zapytania.
3. Ofertę złożoną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy złożyć w dwóch kopertach:
• Koperta zewnętrzna - Należy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować:
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek/Wspólnota Mieszkaniowa Św. Bonifacego 1.

• Koperta wewnętrzna - powinna być zaadresowana następująco:
OFERTA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ŚW. BONIFACEGO 1 w Barlinku.
UWAGA:
NIE OTWIERAĆ przed 14 maja 2014 przed godziną 10:00

VII. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) nie później niż do dnia 14 maja 2014, do godz. 9:30 (decyduje godzina doręczenia przesyłki).

VIII. Wymagane dokumenty.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
2. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierający cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT (kosztorys ślepy dostępny w formie papierowej po kontakcie telefonicznym na numery telefonów wymienione w p IX, p. pkt. 4, natomiast w formie elektronicznej w załączeniu do zapytania).

IX. Uwagi końcowe.
1. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację danego zadania.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i koniecznych oględzin i pomiarów sprawdzających.
3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
•mgr inż. Marlena Spychała – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty
•mgr inż. Edward Hołowczak – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty

4. Kontakt:
•telefon 95-746-23-48 wew. 22 i 38 lub tel. kom. nr 607-606-058
•fax 95-746-23-48

Osoby wymienione w pkt. 3 udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00.

X. Termin związania z ofertą.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienie od zlecenia zamówienia bez podania przyczyny, ponadto zamawiający nie przewiduje zwrotu wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Załączniki od nr 1 do nr 9:
Załącznik nr1 – druk oferty
Załącznik nr2 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr3 – wykaz robót tożsamych wykonanych przez ostatnie dwa lata
Załącznik nr4– wykaz sprzętu i narzędzi
Załącznik nr5 – oświadczenie oferenta odnośnie zastosowania systemu docieplenia
Załącznik nr6– projekt umowy
Załącznik nr7 – projekt architektoniczno-budowlany
Załącznik nr8– przedmiar robót ogólnobudowlanych, dociepleniowych i dekarskich
Załącznik nr9– przedmiar robót – instalacje gazowe

Wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 8 Bonifacego 1 -Przedmiar- robót ogólnobudowlanych, dociepleniowych i dekarskich - zmiana 07.05.2014r.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 28.04.2014 12:36
Dokument oglądany razy: 1366
Nie podlega Ustawie