bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na remont pieców kaflowych w budynkach administrowanych przez BTBS Spółka z o.o. w Barlinku.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 tel. 095- 74 62 348, fax 095- 74 62 348, działając
w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z późn. zmianami), ogłasza przetarg nieograniczony na :

Remont pieców kaflowych w budynkach administrowanych przez BTBS Spółka z o.o. w Barlinku.

Przedmiot zamówienia stanowią roboty w zakresie:
 Przestawienia pieców kaflowych
 Budowy pieców kaflowych
 Budowy trzonów kuchennych.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami:
1. Szymon Kowalczyk – insp. ds. budownictwa
2. Edward Hołowczak – kierownik BTBS Sp. z o.o.
telefon - (095)7462348.wewn. 37

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.btbs.barlinek.pl.
Specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego tj. w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. Barlinek ul Szpitalna 4, pokój nr 8.
Termin realizacji zamówienia – nie później niż 30.09.2014r.
Kryteria wyboru ofert - 100 % cena.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przedstawią:
- wypełniony formularz ofertowy,
- podpisane oświadczenie /załącznik nr 3/,
- informacja o stanie zatrudnienia i kwalifikacjach pracowników niezbędnych do wykonywania zamówienia / w tym udokumentowanie doświadczenia i kwalifikacje zawodowe /,
- informacja o najważniejszych zrealizowanych /tożsamych/ zamówieniach /z określeniem lokalizacji i wartości poszczególnych robót oraz czasu ich realizacji wg załącznika nr 5 z poświadczeniem o dobrym i terminowym ich wykonaniu,
- dowód wpłacenia /wniesienia / wadium,
- udzielą gwarancji za wykonane zamówienie minimum 5 lat

Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wnosić na konto GBS Barlinek nr 5183 5500 0900 0001 4320 0000 74 najpóźniej do dnia 11.04.2014r. godz. 9 00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Szpitalna 4 - sekretariat.
Termin składania ofert upływa 11.04.2014r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi 11.04.2014 r. o godz. 10.30 w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. Barlinek ul Szpitalna 4, pokój nr 8.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa z dniem 11 maja 2014 roku.
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Ogłoszono na tablicy ogłoszeń w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 oraz na stronie internetowej www.btbs.barlinek.pl od 19.03.2014r. do 14.04.2014r.

Załączniki:

1. SIWZ

2. Zał. nr 1

3. Zał. nr 2

4. Zał. nr 3

5. Zał. nr 4

6. Zał. nr 5

7. Zał. nr 6

8. Zał. nr 7

9. Gwarancja

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 19.03.2014 09:46
Dokument oglądany razy: 939
Nie podlega Ustawie