bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg na budowę budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 Osiedle Górny Taras w Barlinku

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 Osiedle Górny Taras w Barlinku.

Numer ogłoszenia: 91071 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462348, faks 095 7462348.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.btbs.barlinek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Barlineckie TBS.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 Osiedle Górny Taras w Barlinku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. /Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 Osiedle Górny Taras w Barlinku/, szczegółowo wskazanej w Dokumentacji projektowej, projekcie wykonawczym oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 2.Zakres planowanych do wykonania robót ma na celu budowę budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego na działce 2138, Obręb nr 1 Barlinek. Zakres robót budowlanych obejmować będzie: 1/Budowę mieszkań 2 pokojowych z wydzieloną kuchnią w ilości - 11 2/Budowę mieszkań 2 pokojowych z aneksem kuchennym w ilości -4 3/Budowę mieszkań 3 pokojowych w ilości - 5 4/Budowę komórek lokatorskich - 20 szt. 5/Budowę pomieszczeń na rowery - 2 szt. 6/Budowę wózkowni - 2 szt. 3.Zestawienie powierzchni: -Powierzchnia zabudowy całego budynku /A/ - 849,70 m 2 , -Powierzchnia zabudowy segmentu 1 i2 - 346,6 m 2 , -Powierzchnia netto segmentów 1 i 2 - 1434 m 2 , -Powierzchnia użytkowa segmentów 1 i 2 w tym: -Podstawowa /mieszkania/ - 1025,8 m 2 , -Powierzchnia ruchu /klatki schodowe, korytarze/ - 195,4 m 2 , -Powierzchnia usługowa /komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne/ - 218,2 m 2 , -Powierzchnia całkowita - 1791,4 m 2 , -Kubatura segmentów 1 i 2 - 4467,90 m 3 . Budynek /A/ zlokalizowano na działce 2138obr. 1 Barlinek..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.26.23.21-7, 45.26.25.22-6, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.42.11.20-1, 45.44.21.00-8, 45.11.12.91-4, 45.42.11.32-8, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.24.00-7, 45.33.11.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.13.40-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 80 000,00 zł ,słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100. 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1/pieniądzu, 2/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3/gwarancjach bankowych, 4/gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz.978 i 1240/. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 51835500090000014320000074 z opisem wskazującym na nazwę przetargu, którego dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, sekretariat, ul. Szpitalna 4; 74-320 Barlinek, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem /wadium/.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zgodnie z Art. 44 ustawy Pzp. na podstawie Oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu metodą graniczną spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert /a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie/ wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej trzy /3/ roboty budowlane każda o wartości 3 000 000,00 PLN, w tym: - jedna /1/ robota budowlana w zakresie budowy budynku wielorodzinnego o kubaturze 4000 m 3 o wartości 3 000 000 PLN.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zgodnie z Art. 44 ustawy Pzp. na podstawie Oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu metodą graniczną spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do jego realizacji, a także przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami, tj: a/dysponuje osobą /na podstawie umowy/, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia kierownika budowy na podstawię umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. b/dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacje elektryczne, c/dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacje sanitarne, Uwaga: Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / t.j Dz.U.2013.1409 ze zm./ oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /t.j Dz. U. z 2014r. poz. 1278/ lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /tekst jedn. Dz.U.2008.63.394 z późn. zm./ 2.Zamawiający wprowadza warunek szczegółowy dotyczący zatrudnienia osób: -Zgodnie z treścią art. 36 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /t.j Dz. U z 2015, poz.2164/, w związku z art.29 ust.4, pkt.4 wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zawrze umowę, zobowiązany będzie w okresie trwania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne zatrudnić dziesięć /10/ osób na umowę o pracę. Zatrudnienie przy realizacji Zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu realizacji Zamówienia w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Wykonawca na etapie wykonania Zamówienia przedstawia zamawiającemu listę osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy o prace podpisane pomiędzy Wykonawcą a pracownikiem.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a/posiada środki finansowe zgromadzonych na rachunku bankowym albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia - minimum 2 000 000,00 PLN, w okresie maksymalnie trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert. b/że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie ubezpieczenia w wysokości 3 000 000,00 PLN /słownie: trzy miliony złotych 00/100/. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Termin płatności - 8
3 - Wydłużenie terminu gwarancji - 12
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1/z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 2/gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego. 3/nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 4/powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, 5/gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 6/z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia: 1/jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT, 2/w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 3/jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych / materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: a/gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b/zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, c/zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d/jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, e/ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na korzyści dla Zamawiającego. 4/W przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót. 4.Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: 1/wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 2/szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów , 3/wstrzymania robót przez Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robót jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 4/wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, 5/wstrzymania robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6/działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 7/zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 8/w przypadku, gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego. 5.Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 1/śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2/pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 3/nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone w dokumentacji przetargowej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.btbs.barlinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek. Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 08:00, miejsce: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek. Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niE

Załączniki:

1. SIWZ

2. Oświadczenie o wizji lokalnej

3. Załączniki do SIWZ

4. Wzór umowy

5. Projekty wykonawcze

6. Przedmiary robót

7. PW architektura - zmiana

8. PW architektura - zmiana II

9. STWiOR roboty budowlane - zmiana

10. STWiOR instalacje wewnętrzne - zmiana

11. SIWZ - zmiana

12. Wzór umowy - zmiana

13. Odpowiedzi na zapytania do przetargu.

14. Informacja do przetargu.

15. Wybór wykonawcy.

16.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 17.06.2016 09:40
Dokument oglądany razy: 1526
Podlega Ustawie