Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Barlinek: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada.

Numer ogłoszenia: 203448 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462348, faks 095 7462348.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.btbs.barlinek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Barlineckie TBS.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługę w zakresie pełnieni funkcji nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny /A/, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami /przy robotach budowlanych polegających budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego /A/ segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót objętych sprawowaniem nadzoru inwestorskiego określają projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.15.20.00-9, 71.24.80.00-8, 71.52.00.00-9, 71.63.10.00-0, 71.63.13.00-3, 71.52.10.00-6, 79.99.40.00-8, 71.54.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a/Pieniądzu; b/Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c/Gwarancjach bankowych; d/Gwarancjach ubezpieczeniowych; e/Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / Dz. U z 2007r., Nr 42, poz.275/. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalna, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a/Nazwę dającego zlecenie /Wykonawcy/, beneficjenta gwarancji /Zamawiającego/, gwaranta /banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/ oraz wskazania ich siedzib, b/Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c/Kwotę gwarancji, d/Termin ważności gwarancji, e/Zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nie lezących po jego stronie. f/Zobowiązanie gwaranta do : /zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego : Nr 51835500090000014320000074. 6.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7.W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 8.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie /przed terminem składania ofert/ znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 9.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Zamawiający, nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy - Pzp. 13.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.2) ZALICZKI
• przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy /tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej/ , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należycie wykonał, min 2 usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 brutto PLN /dotyczy każdej wykazanej usługi/,zrealizowane w 100% polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego budynków lub budowli wraz z załączeniem dokumentów /referencje, protokoły końcowe odbioru robót, dokumentacja fotograficzna wykonanych robót/ potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodne z załączonym wykazem wykonanych usług oraz, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Z treści referencji bądź innych dokumentów potwierdzających wykonanie zakresu musi wynikać, że usługi były prowadzone na budynkach i budowlach.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia: a/inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzenia ciepłownicze ,wodno - kanalizacyjne, gazowe; b/inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzenia elektroenergetyczne; c/inspektora nadzoru branży budowlanej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; d/osobę w zakresie doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych /znajomości przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń do ustawy z dnia 29.01.2004r./; osoba posiadająca 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych. Do wniosku należy dołączyć certyfikaty , kwalifikacje, referencje. e/osobę w zakresie rozliczenia projektów , osoba posiadająca 5 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych. Posiadająca wyższe wykształcenie, posiadająca dyplom w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów unijnych. Do oferty należy dołączyć dyplom ukończenia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże , że jest ubezpieczony i posiada op[łaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna sumę ubezpieczenia 50 000 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Kryterium oceny wniosków : doświadczenie - znaczenie 100% Oceniając - /doświadczenie/ wykazane w złożonych wnioskach, Zamawiający przyzna: a/ 5 pkt. - za min 2 usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 brutto PLN /dotyczy każdej wykazanej usługi/,zrealizowane w 100% polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego budynków lub budowli wraz z załączeniem dokumentów (referencje, protokoły końcowe odbioru robót, dokumentacja fotograficzna wykonanych robót) potwierdzających ich należyte wykonanieza wymagane wykonane usługi w zakresie pełnienia funkcji insepktora nadzoru; b/3 pkt. - za każdą wykazaną ponad wymagane minimum usługę, za kwotę 50 000 PLN, zrealizowaną w 100% z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane (lub są wykonywane ) należycie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: 1/Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2/Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po zawarciu umowy; 3/Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 4/Wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego; 5/Zmiana stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym; 6/Zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych dostarczanego przedmiotu zamówienia. 7/Wydłużenie terminu realizacji umowy, na wniosek wykonawcy będzie możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Zamawiającego lub Wykonawcy, której wystąpienia nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 8/Zmiana Personelu Wykonawcy lub zamawiającego; 9/W wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym; 10/W przypadku zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia /zdarzenie losowe trudne do przewidzenia lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych/ możliwa jest zmiana postanowień. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa wyżej jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a/opis propozycji zmiany, b/uzasadnienie zmiany, c/obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.btbs.barlinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. zo.o z siedzibą 74-320 Barlinek przy ul. Szpitalnej 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. zo.o z siedzibą 74-320 Barlinek przy ul. Szpitalnej 4; Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

---------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

1. SIWZ [pobierz] (.pdf)

2. SIWZ [pobierz] (.doc)

3. Wyjąśnienie do SIWZ - 29.05.2013r.

4. WYNIK SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 24.05.2013
Dokument oglądany razy: 1428
Podlega Ustawie
27.02.2021 // btbs.barlinek.pl/btbs/bip