Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Sportowej 4 w Barlinku.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

            Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4 zwraca się z prośbą o dostarczenie ofert cenowych na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku w zakresie:
1. Odkopanie ściany fundamentowej budynku na głębokość 0,8m, mierząc od dolnej krawędzi istniejącego docieplenia ściany.
2. Przygotowanie podłoża pod docieplenie styropianem.
3. Docieplenie styropianem gr. 7cm.
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej w części podziemnej.
5. Ułożenie folii kubełkowej.
6. Zasypanie wykopów.
7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej na cokole w części nadziemnej na szerokość 0,5m.
8. Ułożenie opaski odwadniającej z polbruku w obrzeżu.
Wybrana oferta będzie podstawą do zlecenia robót w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Jednocześnie informujemy, że każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej.
Oferty należy składać do dnia 14.06.2013r. do godz. 1100 w sekretariacie firmy przy ul. Szpitalnej 4.
Informację o wyniku prześlemy odrębnym pismem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania uzasadnienia.
Do kontaktu z oferentami upoważniony jest kierownik BTBS Pan Edward Hołowczak - tel. (095) 74-62-348.
Wszelkie załączniki: druk ofert, oświadczenie oferenta do pobrania również na stronie internetowej www.nonstoptbs.pl, zakładka ogłoszenia lub www.btbs.barlinek.pl w zakładce przetargi.

Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony druk oferty,
2. oświadczenie oferenta,
3. kserokopia uprawnień zawodowych.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 05.06.2013
Dokument oglądany razy: 844
Nie podlega Ustawie
27.02.2021 // btbs.barlinek.pl/btbs/bip