Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma murowanymi pomieszczeniami garażowymi przy ul. Szpitalnej 11 obok budynku Przychodni (działka nr 501/5 obręb 2 miasta Barlinek) na garażowanie samochodów osobowych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Barlinek, jako zarządca zasobu Gminy Barlinek
ogłasza

p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y
na

dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma murowanymi pomieszczeniami garażowymi przy ul. Szpitalnej 11 obok budynku Przychodni (działka nr 501/5 obręb 2 miasta Barlinek)
na garażowanie samochodów osobowych.
Lokalizacja garaży na załączonej mapie.

Łączna powierzchnia użytkowa garaży 32,20 m2
Powierzchnia użytkowa każdego garażu 16,10 m2
Wadium na oba garaże 60,00 zł
Wadium na jeden garaż 30,00 zł
Stawka wywoławcza 5,90 zł/m2 + 23%VAT
Okres dzierżawy czas nieoznaczony

Przetarg odbędzie się w dniu 08.04.2015r. o godz. 11.00 w siedzibie BTBS Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, pokój nr 9.

Oprócz czynszu z tytułu dzierżawy pomieszczenia garażowego, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za dostarczoną do pomieszczenia energię elektryczną oraz należnego podatku od nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w terminie do dnia 07.04.2015r. do godz. 14.00 w gotówce do kasy Spółki lub przelewem na konto GBS Barlinek nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074,
- złożenie do dnia 07.04.2015r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym pomieszczenia garażowego.

Wadium wpłacone na przetarg:
- przepada na rzecz organizatora przetargu, jeśli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
-zostaje zaliczone uczestnikowi, który wygrał przetarg, na poczet przyszłych opłat z tytułu dzierżawy,
- zostaje niezwłocznie zwrócone uczestnikowi przetargu, który nie wygrał przetargu oraz w przypadku zamknięcia, odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i warunków przetargu można uzyskać w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4, pokój nr 9 tel. 0-95 74 62 348 wew. 24 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00)

Załączniki:

1. Szczegółowe warunki przetragu.

2. Mapa z lokalizacją garaży.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 18.03.2015
Dokument oglądany razy: 796
Nie podlega Ustawie
27.02.2021 // btbs.barlinek.pl/btbs/bip