Przetarg na wynajem 1 pomieszczenia 31Stycznia 18

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O. O. W BARLINKU UL. SZPITALNA 4

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 78,20m2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. 31 Stycznia 18 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 777/19, obręb 2 miasta Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek.


Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu (netto) wynosi:
• na działalność handlową, biurową, gastronomiczną, handlowo-produkcyjną - 20,01 zł/m2 powierzchni użytkowej
• na działalność usługowo-warsztatową – 12,48 zł/m² powierzchni użytkowej

Do stawki doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%. Oprócz czynszu z tytułu najmu, najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za dostarczone do budynku media.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2014r. o godz. 1100

w siedzibie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
 okazanie dowodu wpłaty wadium,
 w przypadku osób fizycznych - okazanie dowodu tożsamości,
 w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
 oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu,
 oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami przetargu.

Wadium w wysokości 200,00zł należy wpłacić przelewem na konto Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074 lub w gotówce do kasy Spółki przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku w terminie do dnia 14.05.2014r. do godz. 1030.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu z tytułu najmu nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku gdy uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Wadium wniesione przez uczestnika, który nie został wyłoniony w przetargu jako najemca zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu lub odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.

Przetarg wygrywa ten, kto zaoferuje w drodze licytacji najwyższą stawkę miesięcznego czynszu najmu.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4, pokój nr 9 tel. 0-95 74 62 348 w. 24 – Helena Buczyńska (od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1400).

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 30.04.2014
Dokument oglądany razy: 816
Nie podlega Ustawie
9.03.2021 // btbs.barlinek.pl/btbs/bip