Zapytanie o cenę na wymianę stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez BTBS Sp. z o.o.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

     Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku zwraca się z prośbą o dostarczenie ofert cenowych na wymianę stolarki okiennej (z systemem mikrorozszczelnienia i nawietrzakami) wraz z parapetami wewnętrznymi w administrowanych zasobach, wg załącznika nr 1 do niniejszego pisma.
     Zakres prac obejmuje demontaż starej stolarki z wywozem i montaż wykonanej stolarki z dostarczeniem na miejsce wbudowania, końcową regulację, montaż parapetów wewnętrznych, obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną stolarki i parapetów. Kolor profilu okien - biały. Parapety paździerzowe laminowane - białe. Liczba nawietrzaków okiennych adekwatna do ilości skrzydeł we wbudowanej stolarce. Stolarka okienna – PCV.
Wymiary w/g załącznika nr 1 są wymiarami w świetle otworów okiennych. W przypadku zastosowania szprosów okiennych ich szerokość winna być zbliżona do wymiaru elementów w stolarce istniejącej. Na oferencie spoczywa obowiązek wykonania inwentaryzacji pomiarowej stolarki przed wyceną. Wymiary stolarki zamieszczone w zał. nr 1 stanowią element poglądowy.
     Oferty cenowe należy składać do dnia 18.04.2014r. do godz. 1100 w sekretariacie firmy przy ul. Szpitalnej 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18.04.2014r. o godz. 1130. Termin realizacji ustala się do dnia 29.08.2014r. Termin związania ofertą do dnia 18.05.2014r.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Oferty alternatywne lub niezgodne z załącznikiem nie będą rozpatrywane, będą natomiast rozpatrywane oferty cząstkowe.
Jednocześnie informujemy, że każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.


Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony druk oferty wraz z załącznikiem nr 1,
2. Oświadczenie oferenta,
3. Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
4. Ceny poszczególnych okien i elementów niezbędnych do wykonania zamówienia (obróbka, montaż, parapety, nawietrzaki) – w szczegółowym rozbiciu w stosunku do każdego adresu zgodnie z zał. nr 1,
5. Ceny składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty ofertowe proponowane przez oferenta,
6. Wszystkie ceny przedstawione przez oferenta zostaną określone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom,
7. Termin realizacji,
8. Aprobatę techniczną na materiały, z których będzie wykonana stolarka,
9. Współczynnik ,,U” na materiały z których wykonana będzie stolarka,
10. Okres gwarancji.

Oferent może złożyć ofertę na całość zamówienia lub opisaną część.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Szymon Kowalczyk - pokój nr 8, tel. 7462 348 w. 37.

Załaczniki:

1.Druk oferty

2.Oświadczenie oferenta

3. Zał. nr 1
 

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 25.03.2014
Dokument oglądany razy: 828
Nie podlega Ustawie
27.02.2021 // btbs.barlinek.pl/btbs/bip