Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym przy ul. Szpitalnej 11

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Barlinek, jako zarządca zasobu Gminy Barlinek

ogłasza

p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y
na

dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym przy ul. Szpitalnej 11 obok budynku Przychodni (działka nr 501/5 obręb 2 miasta Barlinek)
na garażowanie samochodu osobowego


Powierzchnia garażu 16,10 m2
Wadium 20,00 zł
Stawka wywoławcza 5,62 zł/m2 + 23%VAT
Okres dzierżawy czas nieoznaczony

Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie BTBS Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, pokój nr 9.

Oprócz czynszu z tytułu dzierżawy pomieszczenia garażowego, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za dostarczoną do pomieszczenia energię elektryczną.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty i wpłacenie wadium w terminie do dnia 27.03.2014r. do godz. 14.00 w gotówce do kasy Spółki lub przelewem na konto GBS Barlinek nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074,
- złożenie do dnia 27.03.2014r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym pomieszczenia garażowego.

Wadium wpłacone na przetarg:
- przepada na rzecz organizatora przetargu, jeśli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
-zostaje zaliczone uczestnikowi, który wygrał przetarg, na poczet przyszłych opłat z tytułu dzierżawy,
- zostaje niezwłocznie zwrócone uczestnikowi przetargu, który nie wygrał przetargu oraz w przypadku zamknięcia, odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i warunków przetargu można uzyskać w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4, pokój nr 9 tel. 0-95 74 62 348 wew. 24 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00)

Załączniki:

1. Szczegółowe warunki przetargu.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 17.03.2014
Dokument oglądany razy: 780
Nie podlega Ustawie
9.03.2021 // btbs.barlinek.pl/btbs/bip